Gratis thuisbezorgd vanaf €750,- incl. btw
Persoonlijk contact na bestelling
100% echt natuursteen
Gratis afhalen mogelijk

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MARMOLUX B.V., Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Marmolux gedaan aan of aangegaan met derden, (hierna individueel aangeduid als "de Afnemer") alsmede op de uitvoering daarvan, en met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde voorwaarden. Op afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien deze door Marmolux schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en orderbevestigingen.

2.1. Alle aanbiedingen van Marmolux zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk. 2.2. Marmolux is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3. Onjuistheden in de orderbevestiging van Marmolux dienen binnen drie dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Marmolux te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is.

2.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Marmolux alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

2.6. Door Marmolux aan de Afnemer bij of na de offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, monsters, gewichtsvermeldingen, (technische) specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

2.7. Indien een offerte niet tot het aangaan van een overeenkomst leidt tussen Marmolux en de Afnemer, heeft Marmolux de mogelijkheid de Afnemer de kosten van het vervaardigen van de offerte in rekening te brengen.

Artikel 3 – Prijzen.

3.1. Door Marmolux opgegeven of met Marmolux overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW,

in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.
Er wordt franco “stoep geleverd” in Nederland vanaf € 750.- netto , met uitzondering van de eilanden en Zeeland, tenzij anders overeengekomen.

3.2. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Marmolux gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 4 – Betaling.

4.1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de Afnemer blijkt. Marmolux is te allen tijde gerechtigd van de Afnemer een zekerheidsstelling te harer genoegen - al dan niet in de vorm van een

onherroepelijke “letter of credit” of bankgarantie - te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betaling- en andere verplichtingen.
4.2. Marmolux is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren.

4.3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 is de Afnemer verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting of verrekening door overmaking op een bankrekening van Marmolux te voldoen. Indien de Afnemer consument is, is het verbod van korting, opschorting of verrekening niet van toepassing.

Bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum mag de Afnemer 2% kredietbeperking in mindering brengen van het factuurbedrag exclusief BTW.
4.5. Nalatigheid van de Afnemer ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet. Marmolux is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Marmolux schuldig is/zijn.

4.6. Indien de Afnemer op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Afnemer aansprakelijk voor alle door Marmolux geleden en te lijden schade. 4.7. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Marmolux niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4.8. Bij gebreke van tijdige betaling is de Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW (voor consumenten ex

artikel 6:119 BW), over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
4.9. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden conform de Wet Normering Wettelijke Incassokosten berekend.

4.10. Door de Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 4.11 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Marmolux hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.12 Naar de keuze van Marmolux kan de betaling van de geleverde goederen ook anders dan in geld (in betalinggeving) geschieden waarna de waarde van het in betaling gegeven goed zal worden verrekend met de koopsom.

Artikel 5 – Conformiteit.

5.1 Alle opgaven door Marmolux van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Marmolux kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Marmolux opgegeven of met Marmolux overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren.

5.2 De Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Afnemer.

5.3 De aangeboden materialen zijn nog niet onderzocht op de eisen gesteld in het bouwstoffenbesluit. Eventueel te maken kosten voor onderzoek worden door Marmolux aan Afnemer in rekening gebracht. Producten worden aangeboden volgens de op dat moment geldende normen zoals van tijd tot tijd van toepassing verklaard in de uitgave natuursteen van de SBR-WTCB.

Artikel 6 – Levertijd.

6.1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Marmolux derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

6.2. Overschrijding van de levertijd verplicht Marmolux niet tot enige schadevergoeding maar geeft de Afnemer na schriftelijke ingebrekestelling waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Marmolux bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Marmolux vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkzaamheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

6.4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat de Afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
6.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Marmolux ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de Afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst. 6.6. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Marmolux te zijner keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

6.7. Blijft de Afnemer na sommatie in gebreke om mee te werken aan inontvangstneming van de zaken, dan kan Marmolux te zijner keuze hetzij leveren op een door hem te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren onverminderd zijn recht op schadevergoeding en vergoeding van marktconforme opslagkosten. Tot het moment van levering of ontbinding worden de zaken voor rekening en risico van Afnemer bij Marmolux of een derde opgeslagen.

Artikel 7 - Niet toerekenbare tekortkomingen. (overmacht)

7.1. Indien Marmolux door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Onder dergelijke omstandigheden worden in elk geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, oproer, molest, aardbeving, waterschade, overstroming, ongeval of ziekte van personeel, diefstal door derden, bedrijf- of machinestoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Marmolux onvoorziene problemen bij levering van energie, productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Marmolux afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Marmolux zijn ingeschakeld. 7.2 Indien Marmolux bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Marmolux bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan zes weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden; eventuele kosten kunnen aan Marmolux niet aangerekend worden.

Artikel 8 - Levering, risico-overgang en vervoer.

8.1. De Afnemer draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd. Worden de zaken naar de Afnemer vervoerd dan zijn de zaken aan hem afgeleverd op het moment waarop de eerste vervoerder de zaken heeft overgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 8.2. Overleveringen tot ca. 2% moeten worden geaccepteerd. Bij bestelling wordt Afnemer geacht minimaal 2% snij- en breukverlies te aanvaarden.

8.3. Tenzij anders is overeengekomen, bepaalt Marmolux de wijze van vervoer.
8.4. Indien vervoer der zaken voor risico voor Marmolux is, sluit Marmolux een verzekering af ter dekking van het risico van breuk, verlies, vermissing of diefstal der zaken tijdens het vervoer. In dat geval is de Afnemer verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; in geval zich een verzekerd evenement als hiervoor in de eerste zin bedoeld heeft voorgedaan, is de Afnemer verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op het betreffende document te laten maken, dat eveneens onverwijld naar Marmolux moet worden verzonden, en zich terstond met Marmolux in verbinding te stellen.

8.5. In geval Marmolux conform het bepaalde in lid 3 een verzekering heeft afgesloten, is hij gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de Afnemer door te betalen; hij is niet gehouden tot enige andere prestatie.

Artikel 9 – Reclames.

9.1. Marmolux staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Marmolux geleverde producten als gevolg van fabricage- , materiaal- , en/of verpakkingsfouten, dan zal Marmolux de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Marmolux Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. Indien de Afnemer consument is, geldt dat de garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.

9.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
· het door (personeel van) de Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften van Marmolux en/of fabrikant

· ander gebruik dan het normale voorziene gebruik dan waar het product voor wordt geacht gebruikt te worden,
· onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Afnemer, het mengen van [producten, dan wel gebruik

van producten in een andere dan de originele staat;
· de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.
· Marmolux aanvaardt geen reclames, in welke zin dan ook, wanneer door de Afnemer de
goederen inmiddels zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd, veranderd, etc.

9.3. De Afnemer dient de geleverde producten meteen na levering nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
9.4. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.

9.5. De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient binnen acht dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Marmolux te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Marmolux

9.6. Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Marmolux in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Marmolux te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.7. Retourzending aan Marmolux van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marmolux en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.

9.8. Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Marmolux geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn.

9.9. Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken of die voor de Afnemer op maat zijn gemaakt is niet mogelijk.
9.10. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer.

9.11. De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Marmolux voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

9.12. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
9.13. De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van Marmolux binnen vijf dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Marmolux mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

9.14. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.
9.15. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, toepassing en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud.

10.1. Marmolux behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

10.2. Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen krachtens (een) overeenkomst met Marmolux , is Marmolux gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

10.3. De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen aan derden anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
10.4. Zolang de eigendom van door Marmolux geleverde zaken nog niet op de Afnemer is overgegaan, is de Afnemer verplicht de zaken, die Marmolux’s eigendom zijn, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier gescheiden van andere zaken te bewaren en naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De Afnemer is verplicht Marmolux de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

10.5. De Afnemer komt jegens Marmolux geen retentierecht op de door Marmolux B.V. geleverde producten toe. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de Afnemer bevinden, behoudt Marmolux zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Marmolux uit welke hoofde dan ook nog tegenover de Afnemer mocht hebben.

10.6. De Afnemer is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het

eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De Afnemer is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan Marmolux te bevestigen.

Artikel 11 - Doorverkoop, boetebeding en controle.

11.1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de Afnemer niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren, te verpanden of te verwerken of bewerken of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijnen beschikking te stellen.

Behoudens andersluidend bericht van Marmolux is de Afnemer echter bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
11.2. De Afnemer die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van Marmolux een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding van Marmolux. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 250 per handeling.

11.3. Marmolux is bevoegd een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Afnemer teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 12 – Annulering.

De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Marmolux en de winstderving door Marmolux te vermeerderen met BTW, aan Marmolux te vergoeden.

Artikel 13 – Advisering.

13.1. Alle door Marmolux gegeven adviezen en door Marmolux verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Marmolux te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Marmolux verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Marmolux verleent ter zake geen enkele garantie.

13.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Marmolux , is Marmolux niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Marmolux tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Marmolux

.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid.

14.1. Buiten het bepaalde in artikel 5 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op Marmolux wegens gebreken in of met betrekking tot de door Marmolux geleverde producten. Marmolux is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoon - en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld of opzet van Marmolux

14.2. Marmolux is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

14.3. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer. 14.4. Marmolux is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

· het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
· het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;

· het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.
14.5 In alle gevallen waarin Marmolux gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Marmolux, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

14.6. Indien Marmolux op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschorting- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Marmolux niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

14.7. Iedere vordering op Marmolux, tenzij deze door Marmolux is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

14.8. De Afnemer vrijwaart Marmolux, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Marmolux van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Marmolux voortvloeiende kosten.

Artikel 15 – Vertegenwoordiging.

Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Marmolux aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom.

16.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Marmolux ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Marmolux

16.2. Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van Marmolux, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marmolux ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Marmolux met betrekking tot het gebruik van de merken, logo's en andere aanduidingen van Marmolux

16.3. Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 17 – Klachtenregeling

17.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

17.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

17.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  2. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 18 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

18.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

18.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

18.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

18.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

18.5 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

18.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

18.7 U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 19 – Slotbepalingen; toepasselijk recht en geschillen.

19.1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Marmolux en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

19.2. De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Marmolux is gevestigd.


19.3. Op alle overeenkomsten die door Marmolux worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.4. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

19.5. Alle geschillen tussen Marmolux en de Afnemer zullen uitsluitend
worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost- Brabant, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is of Afnemer consument is. In afwijking hiervan is Marmolux bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.

Maart 2015.

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Gratis thuisbezorgd vanaf €750,- incl. btw
Persoonlijk contact na bestelling
100% echt natuursteen
Gratis afhalen mogelijk